„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Aktivizační a rozvojové programy

Tel./Fax.: +420 585 237 194 arp@spoluolomouc.cz

Aktivizační a rozvojové programy jsou registrovaná sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§66).
Služba je poskytována formou terénní a ambulantní.

Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let z Olomouckého kraje.

Poslání služby:
Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Všechny programy vychází z potřeb a přání uživatelů sociální služby a limitů daných preventivním charakterem služby. Uživatel si stanovuje konkrétní cíl, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout.

Cíle služby/ Uživatel služby Aktivizační a rozvojové programy:
- lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
- navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
- využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
- posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti),
- zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností,
- zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení v rodině a ve společnosti,
- udržuje nebo rozvíjí i své další stávající dovednosti potřebné ke snižování závislosti na druhé osobě.

Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programů) podle §66 zákona č. 108/2006:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Všechny programy vychází z potřeb a přání uživatelů sociální služby a limitů daných preventivním charakterem služby. Uživatel si stanovuje konkrétní cíl, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout.

Nabízíme:

Pravidelné skupinové programy - uživatel pravidelně navštěvuje skupinový program, který odpovídá jeho potřebám a cílům stanoveným v rámci individuálního plánování. Program je časově ohraničen a naplňování cílů může být podpořeno využíváním individální služby. Například když uživatel potřebuje získat zkušenosti s tím, jaká jsou společenská pravidla v různých prostředích a situacích, do kterých se ve svém běžném dnu dostává, může si v rámci pravidelné skupinové práce zažít modelové situace v bezpečném prostředí a individálně s podporou asistenta tyto zkušenosti uplatnit na veřejnosti.

Individuální služba - je určena těm uživatelům, kteří potřebují při naplňování konkrétního cíle individuální podporu asistenta. Může to být např. z toho důvodu, že se uživatel nedokáže soustředit ve skupině, má stanoveny takové specifické individáulní cíle, které nelze realizovat ve skupině (týkají se domácího prostředí, okolí domova, vztahů s konkrétními lidmi, hledání konkrétní příležitosti k trávení volného času apod.) nebo potřebuje plnou pozornost asistenta. Podpora asistenta je předem časově ohraničena a ve stanoveném termínu dochází k revizi cíle.

Jednodenní programy - jedná se o jednorázové programy s konkrétním cílem, např. workshop s cílem rozvinout u uživatele schopnosti uvědomit si sebe sama, svá přání a potřeby, celodenní výjezd za účelem poznání nového místa vhodného k trávení volného času a rozvoji dovednosti samostatně cestovat apod.

Pobytové programy - uživatel prostřednictvím několikadenní práce ve skupině mimo domácí prostředí a s individuální podporou asistenta udržuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné samostatnému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě.

Doplňující služby: Osobní asistence, Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání

Služba je koordinována odbornými pracovníky služby, kteří také zajišťují individuální plánování s uživateli. Terénní podporu uživatelům služby poskytují pracovníci v sociálních službách, zpravidla studenti vysokých škol humanitního zaměření, kteří absolvují Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením. V průběhu poskytování služby je terénním pracovníkům poskytována odborná podpora formou skupinové, případně individuální supervize.


      

Kapacita služby: je stanovena individuálně dle typu programu a dle finančních možností služby.

Finanční spoluúčast na službě: služba je poskytována zdarma, uživatel hradí prostřednictvím SPOLU Olomouc pouze své skutečně vynaložené náklady za službu třetí osobě (jízdné, vstupné, ubytování, doprava, strava...). Výše úhrady se liší podle typu aktivity a je uživateli sdělena předem.

Koordinátoři:
Vendula Solovská - vedoucí služby a garant praxí, Lucie Čechmánková, Michal Holínka, Marek Mynář, Ondřej Pavelka

Aktivizační a rozvojové programy jsou v roce 2019 podpořeny z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Ministerstvo kultury - program "Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů"