„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Individuální služba

Individuální služba - uživatel formou individuální práce udržuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě. Služba je poskytnuta v případě, že dílčí kroky k naplnění cíle jsou natolik konkrétní a specifické, že je nelze naplňovat v rámci skupiny. Příkladem může být hledání konkrétní příležitosti pro seznámení s novými lidmi, vyhledávání a zprostředkování příležitostí pro prosazování vlastních práv a obhajování sebe sama, mapování konkrétních schopností či dovedností potřebných pro běžný život (orientace v prostředí, společenské chování, navazování vztahů apod.).
Služba může navazovat na skupinové programy.
V rámci služby je také možné mapovat aktuální dovednosti a schopnosti uživatele a získat tak potřebné podklady pro nastavení či revizi osobních cílů.

Službu poskytuje klíčový pracovník individuálního plánování uživatele či asistent. Spolupráce uživatele s asistentem probíhá v takovém rozsahu a délce trvání, dokud není naplněn či přehodnocen naplánovaný dílčí cíl.


Přínos Individuální služby:
- Intenzivnější možnost podpory (individuální práce - asistent a uživatel)
- Udržení nebo rozvoj stávajících dovedností potřebných ke snižování závislosti na druhé osobě
- Rozvoj specifických schopností a dovedností vycházejících z Individuálního plánování
- Zisk podkladů pro plánování a revizi cílů uživatele


Individuální služba je koordinována klíčovým pracovníkem individuálního plánování uživatele služby Aktivizační a rozvojové programy.
Asistenty jsou zpravidla studenti vysokých škol humanitního zaměření, kteří absolvují Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením.
V průběhu poskytování služby je asistentům poskytována odborná podpora formou skupinové, případně individuální supervize.

Kapacita služby:
Služba je poskytována dle potřeb uživatelů s ohledem na aktuální kapacitu odborných pracovníků a asistentů a finančního rozpočtu organizace.


Finanční spoluúčast na službě:
Služba je poskytována zdarma, uživatel hradí prostřednictvím SPOLU Olomouc pouze své skutečně vynaložené náklady za službu třetí osobě (jízdné, vstupné…).

Koordinátoři Individuální služby:
Lucie Čechmánková, Michal Holínka, Anna Tomášková, Vendula Solovská, Vendula Holínková

Individuální služba je v roce 2019 podpořena z těchto zdrojů

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Ministerstvo kultury - program "Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů"