„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Osobní asistence

Osobní asistence je
registrovaná služba, která je realizována podle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách (§39). Služba je poskytována terénní formou.


Posláním služby je:
Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.

Cíle služby uživatele:
- dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, jde do knihovny, jde na kafe, zahraje si společenské hry,…),
- je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov,…),
- uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si,…),
- získává nové zážitky a zkušenosti,


Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí bez omezení místa, dle konkrétních potřeb a dohody.

Uživatel má právo požádat poskytovatele při poskytování osobní
asistence o kterýkoliv úkon z těchto základních činností podle § 39
zákona o sociálních službách:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

      Služba Osobní asistence je koordinována sociálními pracovníky - koordinátory. Služba je zajištěna zpravidla studenty vysokých škol humanitního zaměření, kteří prochází akreditovaným kurzem – Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením I. a II. V průběhu poskytování služby se asistenti povinně vzdělávají a mají možnost účastnit se supervizí.

Kapacita služby:
30 uživatelů ve věku 7 až 64 let

Finanční spoluúčast na službě:

Ceník a Pravidla hrazení finanční spoluúčasti za poskytnuté služby Osobní asistence

Koordinátoři osobní asistence:

Radka Fiurášková, Alena Brablcová, Veronika Nehybová, Jana Burdová

Osobní asistence je v roce 2019 podpořena z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji