„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace – Dokážu to sám / sama – skupinový program

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§70).
Je prováděna metodou podporovaného zaměstnávání.


Poslání:

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením
v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti
a otevřeného trhu práce.


Cíl služby:

Je podpora uživatele v rozvoji a osvojení si pracovních, sociálních, komunikačních a dalších dovedností vedoucích k jeho soběstačnosti a seberealizaci.


Náplní setkání budou praktické činnosti zaměřené na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy:

- péče o sebe (výběr vhodného oblečení, hygiena),
- stravování (příprava jednoduchých jídel),
- péče o domácnost (úklid domácnosti, hospodaření s penězi a nakupování, praní, žehlení),
- samostatný a bezpečný pohyb ve městě (městská hromadná doprava, pravidla silničního provozu, vyhledání vhodné trasy),
- dovednosti pro vyhledání práce (práce s inzerátem, životopis, telefonování)
- pracovní činnosti (jednoduché manuální práce),
- přiměřená sportovní aktivita (vycházky do blízkého okolí, nenáročné cvičení)
- praxe na běžném pracovišti (dle domluvy proběhnou praxe za přítomnosti pracovního asistenta),
- trénink paměti, čtení s porozuměním, počítání,
- relaxační a volnočasové aktivity (deskové hry, hry ve skupině).


Cílová skupina:

Lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu.


Zásady poskytování služby:

• individuální přístup, který vychází z individuálních potřeb uživatele,
• respektování volby uživatele,
• aktivizace uživatele a postupné snižování podpory,
• sociální služba není v rozporu s respektováním lidských práv a svobod,
• využívání běžných zdrojů,
• flexibilita služby,
• důraz na kvalitu poskytované služby.


Služba je poskytována formou terénní a ambulantní.

      

Kapacita služby:

Maximální kapacita služby je 12 uživatelů.

Pokud se chcete zapojit, je nutné se přihlásit ve SPOLU APZ - telefonicky 732 668 099.
Setkávání probíhají každou středu od 8 – 12 hod. v prostorách Spolu Olomouc (Mísa) či v terénu dle programu.Finanční spoluúčast na službě:

Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována bezplatně.

Odborní pracovníci zajišťující službu Sociální rehabilitace:

Edita Lukášová, David Rygel , Martin Řezníček.

Skupinový program Dokážu to sám / sama je v roce 2019 podpořen z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji