„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§70).
Je prováděna metodou podporovaného zaměstnávání.


Poslání:

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu
v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.


Cíl služby:

Člověk se zdravotním postižením:
- posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost

- rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost

- získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem

Cílová skupina:

Lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu.

Zásady poskytování služby:
• individuální přístup, který vychází z individuálních potřeb uživatele,
• respektování volby uživatele,
• aktivizace uživatele a postupné snižování podpory,
• sociální služba není v rozporu s respektováním lidských práv a svobod,
• využívání běžných zdrojů,
• flexibilita služby,
• důraz na kvalitu poskytované služby


Sociální rehabilitace:

Podpora osob se zdravotním postižením směřující k rozvoji jejich návyků, schopností a dovedností, které zvyšují jejich
zaměstnatelnost, samostatnost, nezávislost a soběstačnost.

Podpora těchto osob při získávání a udržování si pracovního místa na otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich požadavkům a schopnostem.

Služba je poskytována formou terénní a ambulantní na dobu neurčitou.

V rámci Sociální rehabilitace poskytujeme tyto úkony:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Základní sociální poradenství
je bezplatně poskytováno všem zájemcům o službu a uživatelům služby
dle ustanovení §37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

      

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy služby: 12 uživatelů.
Jedná se o maximální denní kapacitu - počet uživatelů, kterým je během 1 dne poskytnuta skupinová podpora. Při individuální podpoře je maximální denní kapacita 6 uživatelů.

Maximální okamžitá kapacita terénní formy: 3 uživatelé služby.
Počet uživatelů, kterým může být současně v jednom okamžiku poskytnuta individuální podpora.


Finanční spoluúčast na službě:

Služba Sociální rehabilitace je uživatelům poskytována bezplatně.


Provozní doba ambulantní forma:

Služba je uživatelům poskytována v pondělí od 08.00 do 17.00 hodin a ve středu od 08.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny - na základě individuální domluvy.

Provozní doba terénní forma:

Služba je uživatelům poskytována ve středu od 08.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny - na základě individuální domluvy.

Odborní pracovníci zajišťující službu sociální rehabilitace:

Edita Lukášová, Martin Řezníček, David Rygel.

Služba Sociální rehabilitace je v roce 2019 podpořena z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

V období 2018 poskytly zaměstnání tyto organizace:

DELTA servis, s.r.o.
Geisler - Facility Services
Zeměsvit, s.r.o.
SPOLU Olomouc, z. ú.
Restaurace Kozlovna a M3
Česká pošta s.p.
Středisko SOS
Media servis, s.r.o.

V období 2018 poskytly předprofesní přípravu tyto organizace:
Výstaviště Flóra, a.s. Olomouc
Globus Olomouc
Knihovna města Olomouce
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.
Supermarket Terno Olomouc