„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace - program Tranzit

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§70).
Je prováděna metodou podporovaného zaměstnávání.


Poslání:

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením
v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti
a otevřeného trhu práce.


Cíl služby:

Člověk se zdravotním postižením:

- posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost

- rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost


Cílová skupina:

Mladí lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří navštěvují
základní školu, základní školu speciální nebo praktickou školu na území města Olomouce
a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce.


Zásady poskytování služby:

• individuální přístup, který vychází z individuálních potřeb uživatele,
• respektování volby uživatele,
• aktivizace uživatele a postupné snižování podpory,
• sociální služba není v rozporu s respektováním lidských práv a svobod,
• využívání běžných zdrojů,
• flexibilita služby,
• důraz na kvalitu poskytované služby.


Sociální rehabilitace - program Tranzit:

To je podpora žáků a studentů s těžším zdravotním postižením navštěvujících
základní nebo praktickou školu, kteří jsou motivováni uplatnit se
na otevřeném trhu práce a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet svůj
pracovní potenciál.

Podpora těchto osob při rozvíjení jejich sociálních
a pracovních dovedností, které jim usnadní přechod ze školy do zaměstnání.

Služba je poskytována formou terénní a ambulantní.

Tranzitní program je poskytován po dobu školního roku
(pro studenty do 26 let) s možností opětovného využití služby.

Praxe probíhají 1x týdně na pracovištích v běžných firmách
za přítomnosti pracovního asistenta.

Pracovní asistent garantuje, že práce bude odvedena v potřebné míře a kvalitě.
Zároveň pomáhá praktikantovi se začleněním do pracovního kolektivu.

Praxe jsou přizpůsobovány schopnostem, dovednostem a možnostem praktikanta.

V rámci programu je možné praktikovat i na více pracovištích a získat
tak lepší představu o budoucím pracovním uplatnění.

      

Kapacita služby:

Kapacita ambulatní formy služby: 12 uživatelů.
Jedná se o maximální denní kapacitu - počet uživatelů, kterým je během 1 dne poskytnuta skupinová podpora.
Při individuální podpoře je maximální denní kapacita 6 uživatelů.

Maximální okamžitá kapacita terénní formy: 3 uživatelé služby.
Počet uživatelů, kterým může být současně v jednom okamžiku poskytnuta individuální podpora.


Provozní doba ambulantní forma:
Služba je uživatelům poskytována v pondělí od 08.00 do 17.00 hodin a ve středu od 08.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny na základě individuální domluvy.

Provozní doba terénní forma:
Služba je uživatelům poskytována ve středu od 08.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny na základě individuální domluvy.


Finanční spoluúčast na službě:

Služba "Sociální rehabilitace - program Tranzit" je poskytována bezplatně.

Program Tranzit je zajišťován odbornými pracovníky:

Edita Lukášová, Martin Řezníček, David Rygel.

Program Tranzit je v roce 2019 podpořen z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

V období 2018 poskytly praxi tyto organizace:

Výstaviště Flóra, a.s. Olomouc
Hypermarket Globus
Supermarket TERNO Olomouc
Knihovna města Olomouce
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Zezahrátky - komunitní zahrada