„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace (1/2013 – 12/2014)

Služba Sociální rehabilitace byla poskytována Agenturou podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ) v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.

Projekt APZ byl realizován v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014.

Projekt Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00064 je hrazen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

APZ zvítězila v soutěži o veřejnou zakázku Poskytování sociálních služeb „Sociální rehabilitace“ v Olomouckém kraji pro cílovou skupinu osoby s mentálním a kombinovaným postižením na Olomoucku.

Základní vymezení služby

Cílem služby bylo podporovat rozvoj specifických schopností a dovedností, posilování návyků a kompetencí osob s mentálním a kombinovaným postižením, potřebných pro zapojení do společnosti prostřednictvím terénní či ambulantní formy sociální služby. Služba nabízela individuální i skupinové metody sociální práce zaměřené na individuálně určené potřeby a zakázky dané osoby. Specifikem služby bylo mimo jiné vzdělávání, nácviky a podpora osob na pracovišti.

Zájemci o poskytnutí této sociálně preventivní služby se mohou obrátit na kontaktní adresu

Realizace projektu

Za období realizace projektu (1. 1. 2013 – 31. 7. 2014) jsme poskytli službu Sociální rehabilitace celkem 61 uživatelů.

Krátkodobá pomoc byla poskytnuta i dalším osobám, které využily základního sociálního poradenství v oblasti zprostředkování návazných služeb a poskytnutí informací důležitých pro řešení jejich aktuální sociální situace.

Jedním z výsledků poskytované služby Sociální rehabilitace je zařazení uživatelů služby na otevřený trh práce. Buď uzavřením pracovně právního vztahu, nebo u účastníků Tranzitního programu jejich zařazením na praxi na pracoviště v běžné firmě.

Ve sledovaném období se podařilo uzavřít pracovně právní vztah 36 uživatelům služby. 3 uživatelé služby docházeli na praxi v rámci Tranzitního programu. 2 uživatelé služby docházeli na praxi v rámci předprofesní přípravy.

Uživatelé služby nastoupili do těchto firem:

Praxe probíhala ve firmě:

Předprofesní příprava probíhala:

Základními formami poskytování služby byly individuální kontakty, intervence a skupinové aktivity realizované s uživateli služby:

Nejčastější intervence:

Nedílnou součásti služby Sociální rehabilitace je i pracovní asistence a asistence u skupinového programu u uživatelů služby. Roli pracovních asistentů plní pracovníci v sociálních službách. Jejich úkolem byla podpora uživatele služby přímo na pracovišti. Podmínky poskytování pracovní asistence se mírně liší podle toho, zda jde o uživatele, který nastupuje do zaměstnání, nebo který nastupuje na praxi v rámci Tranzitního programu.

V případě Tranzitního programu byl pracovní asistent vždy přítomen na pracovišti společně s uživatelem služby a to po celou dobu výkonu praxe. Pracovní asistent poskytoval potřebnou podporu uživateli služby v oblasti pracovních dovedností, tak aby praktikant zvládl pracovní úkol, a v co nejkratší době se osamostatnil. Pokud to uživatel služby potřeboval, pomáhal mu pracovní asistent zvládat i sociální začlenění na pracovišti, kde vykonával praxi – komunikace se spolupracovníky, orientace na pracovišti, dle schopností a dovedností uživatele dopravu na a z pracoviště apod.

V případě uživatelů služby, kteří nastupovali do zaměstnání, se využití pracovní asistence sjednávalo individuálně mezi uživatelem a odborným pracovníkem. Úkol pracovního asistenta byl obdobný jako u výše popsaného Tranzitního programu. Jednalo se o podporu vedoucí k co nejrychlejšímu zvládnutí pracovního úkolu, sociálnímu začlenění na pracovišti.

Roli asistentů skupinového programu plní pracovníci v sociálních službách. Jejich úkolem byla podpora uživatele služby v průběhu realizace skupinového programu Dokážu to sám / sama. Asistenti poskytovali potřebnou podporu uživatelům, tak aby zvládli jednotlivé činnosti programu (komunikace, pracovní a sociální dovednosti, aj.).

Služba Sociální rehabilitace byla uživatelům poskytována průběžně. Nejedná se o formu kurzu, kdy se v jeden okamžik začíná pracovat se skupinou lidí o předem definovaném počtu účastníků a po poskytnutí definovaných aktivit opět celá skupina v jeden okamžik spolupráci ukončí. To je důvodem k tomu, že se v průběhu realizace služby v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji" pracovalo s větším počtem uživatelů služby, čímž vzrostl počet intervencí a skupinových aktivit a zároveň došlo k nárustu počtu nových uživatelů, než bylo požadováno v zadání veřejné zakázky.

Více informací o službě viz odkaz sociální služby.

Více informací o projektu viz odkaz Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji.

Anotace k projektu je přístupná ZDE.