„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace (1/2015 – 12/2015)


„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji“


Služba Sociální rehabilitace byla poskytována Agenturou podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ) v rámci projektu Olomouckého kraje „Sociální integrace OK“.

Projekt realizovala APZ v období od 1. ledna 2015 do 30. září 2015.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíl projektu

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku.

Vymezení služby

Služba nabídla osobám se zdravotním (zejména s mentálním a kombinovaným) postižením podporu v oblasti zapojení do společnosti a na trh práce. Služba byla poskytována s ohledem na potřeby uživatelů v individuálně vymezeném časovém rámci. Zajistila jim podporu při získání a rozvíjení jejich znalostí a dovedností formou individuální i skupinové sociální práce (vzdělávání, nácviky, podpora na pracovišti). Cílem služby bylo posílení návyků a rozvoj dovedností a schopností, které zlepšují samostatnost, nezávislost a soběstačnost uživatelů služby.

Cílová skupiny projektu

Osoby se zdravotním postižením (zejména s mentálním a kombinovaným postižením)

Realizace projektu

Za období realizace projektu (1. 1. 2015 – 30. 9. 2015) jsme poskytli službu Sociální rehabilitace celkem 36 uživatelům. Krátkodobá pomoc byla poskytnuta i dalším osobám, které využily základního sociálního poradenství v oblasti zprostředkování návazných služeb a poskytnutí informací důležitých pro řešení jejich aktuální sociální situace.
Převážná většina činností služby byla orientována na poskytování služby Sociální rehabilitace uživatelům z cílové skupiny. Služba byla poskytována ve třech základních programech - Tranzitní program pro mladé lidi se zdravotním postižením, Podporované zaměstnávání pro dospělé lidi se zdravotním postižením a Skupinový program Dokážu to sám / sama.
Základními formami poskytování služby byly individuální kontakty a intervence realizované s uživateli služby a skupinové aktivity. Individuální aktivity vycházely z aktuální situace daného uživatele služby a byly plánovány na základě dohody mezi uživatelem služby a odborným pracovníkem.
Nejčastější intervence:

Skupinový program DOKÁŽU TO SÁM / SAMA. Cílem programu byla podpora uživatele v osvojení sociálních, pracovních, komunikačních a dalších dovedností vedoucí k posílení či rozvoji jeho samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti (nakupování, vaření, péče o oděv, cestování, návštěva institucí, možnost sdílet své životní události, relaxace, aj.).
Také se uskutečnily skupinové aktivity tzv. Job kluby. Starší forma skupinového programu, která byla znovu "otevřena" pro všechny bývalé i současné uživatele služby, kteří z pracovních, kapacitních či jiných důvodu se nemohli účastnit skupinového programu Dokážu to sám / sama. Job kluby byly realizovány 1x měsíčně. Význam skupinových aktivit spočívá v efektivním předávání potřebných informací, možnosti nácviku sociálních a komunikačních dovedností, motivaci a aktivizaci účastníků job klubu.

Jedním z výsledků poskytované služby sociální rehabilitace je zařazení uživatelů služby na otevřený trh práce. Buď uzavřením pracovně právního vztahu, nebo u účastníků Tranzitního programu jejich zařazením na praxi na pracoviště v běžné firmě.

Ve sledovaném období se podařilo uzavřít pracovně právní vztah 12 uživatelům služby. 3 uživatelé služby docházeli na praxi v rámci Tranzitního programu. 1 uživatel služby Podporovaného zaměstnávání si formou stáže zvyšoval svůj pracovní potenciál.

Uživatelé služby nastoupili do těchto firem:

Praxe probíhala ve firmě:

Stáž probíhala: