„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Poradenská činnost 2011

Poradenskou činnost realizovala Agentura podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc od 13. června do 31. listopadu 2011.
V rámci poradenské činnosti se podařilo nalézt pracovní uplatnění 3 uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením.

Cílová skupina:

Program byl určen pro 9 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, kteří byli znevýhodnění na trhu práce z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, absence pracovních zkušeností nebo nízkého vzdělání, a kteří byli v evidenci Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci.

Cíl programu:

Cílem programu bylo uchazeče o zaměstnání aktivizovat, motivovat, upevnit jejich sebevědomí, zmapovat pracovní i osobní potenciál, naučit novým dovednostem potřebným k nalezení a udržení zaměstnání, aby obstáli v konkurenci na trhu práce prostřednictvím těchto programů:

Individuální poradenství
Cílem bylo najít zdroje uchazeče o zaměstnání, které se dají dále využít v rozvoji osobního potenciálu a v následném nalezení vhodného pracovního uplatnění. S uchazeči se pracovalo na vytvoření reálné představy o jejich profesní orientaci v závislosti na vnitřních podmínkách (aktuální zdravotní stav, kvalifikace, dovednosti) a vnějších podmínkách (nabídka na trhu práce, předsudky zaměstnavatelů aj.).

Skupinové poradenství
Bylo realizováno formou job klubů. Uchazeči o zaměstnání se seznámili se základními právy a povinnostmi, které vyplývají ze zákona o zaměstnanosti, ze zákoníku práce a dalších souvisejících právních norem. Cílem skupinového poradenství bylo účastníky informovat o aktuálních společenských jevech, prohloubit jejich znalosti a komunikační dovednosti. Ve skupině účastníků se zároveň podařilo navázat nové sociální kontakty a rozvinout přátelství. Atmosféra na job klubech byla založena na vzájemné důvěře a podpoře všech zainteresovaných osob.
Skupinové poradenství zahrnovalo např. tyto témata: první dojem při oslovování zaměstnavatele, řeč těla, pracovní smlouvy, asertivita, finanční gramotnost, relaxace, zadluženost a její dopady aj.

Poradenský program
Jednalo se o individuální práci s uchazečem o zaměstnání, zaměřenou na přípravu osobního portfolia, podporu při jednáních se zaměstnavateli a vyhledávání vhodného zaměstnání. V rámci poradenského programu byla třem účastníkům poradenství zajištěna praxe ve firmách na volném trhu práce. Účelem praxe bylo obnovení pracovních a sociálních návyků u nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, popř. rozšíření jejich pracovních zkušeností. Pomocí praxe se účastníkům podařilo navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli (v jednom případě praxe přerostla v pracovní vztah).
Poradenský program byl realizován také formou vzdělávací: několik účastníků poradenství projevilo zájem o počítačovou gramotnost. Náplní schůzek byla obsluha výpočetní techniky (zacházení s PC, klávesnicí a myší, seznámení s funkcemi MS Word a v neposlední řadě také nácvik užívání internetu a e-mailové schránky).


      

Finanční zajištění poradenské činnosti:
Uchazečům o zaměstnání byla poradenská činnost poskytována bezplatně.
Náklady spojené s touto činností hradí Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci.

Instituce, které zaměstnali účastníky poradenské činnosti:
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – vznik pracovního poměru
IF KINGS SECURITY s.r.o. – vznik pracovního poměru

Na realizaci praxe účastníků poradenské činnosti se podíleli:
HAmRest s.r.o. – KFC Olomouc, s.r.o – praxe s následným vznikem pracovního poměru
Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace - praxe
Supermarket Terno Olomouc, jednota s.d.- praxe