„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (1/2011 – 7/2012)

Služba Sociální rehabilitace byla poskytována Agenturou podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ) v rámci projektu Olomouckého kraje „Sociální integrace OK“.

Projekt realizovala APZ v období od 1. ledna 2011 do 31. července 2012.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cíl projektu

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku.

Vymezení služby

Služba nabídla osobám se zdravotním (zejména s mentálním a kombinovaným) postižením podporu v oblasti zapojení do společnosti a na trh práce. Služba byla poskytována s ohledem na potřeby uživatelů v individuálně vymezeném časovém rámci. Zajistila jim podporu při získání a rozvíjení jejich znalostí a dovedností formou individuální i skupinové sociální práce (vzdělávání, nácviky, podpora na pracovišti). Cílem služby byla příprava na běžné pracovní zapojení.

Cílová skupiny projektu

Osoby se zdravotním postižením (zejména s mentálním a kombinovaným postižením)

Realizace projektu

Za období realizace projektu (1. 1. 2011 – 31. 7. 2012) jsme poskytli službu Sociální rehabilitace celkem 74 uživatelům. Krátkodobá pomoc byla poskytnuta i dalším osobám, které využily základního sociálního poradenství v oblasti zprostředkování návazných služeb a poskytnutí informací důležitých pro řešení jejich aktuální sociální situace.

Převážná většina činností služby byla orientována na oblast zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a na pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Většina uživatelů si stanovila osobní cíl související se získáním pracovního uplatnění. Uživatelé byli podporování v oblastech nácviku dovedností souvisejících s vyhledáváním a získáním vhodného pracovního uplatnění např.: nácvik práce s PC (sestavení životopisu, vyhledání pracovních nabídek, práce s emailem), vytvoření představy o vhodném pracovním uplatnění, oslovení zaměstnavatelů, sebeprezentace při jednání se zaměstnavatelem aj. Součástí nabídky služeb byla i podpora při dojednávání pracovních podmínek (vyjednávání se zaměstnavatelem, doprovod na pracovní pohovor aj.) i pracovní asistence (nácvik konkrétních pracovních dovedností, komunikace na pracovišti, nácvik dopravy na pracoviště aj.).

Velmi významná byla i podpora uživatelů v oblasti vyřizování osobních záležitostí na úřadech (doprovod na úřady, podpora při jednání, sepisování žádostí a odvolání aj.), řešení nepříznivé životní situace související se ztrátou bydlení (vyřizování sociálních dávek, podpora při hledání nového bydlení aj.) a dluhovou problematikou (doprovod na soudní jednání, na úřady, sestavení finančního plánu aj.). Odborní pracovníci se také věnovali podpoře uživatelů při ztrátě statusu invalidity (doprovod na úřad, doprovod k lékaři, správní žaloby, posudky aj.).

Jedním z výsledků poskytované služby sociální rehabilitace je zařazení uživatelů služby na otevřený trh práce. Buď uzavřením pracovně právního vztahu, nebo u účastníků Tranzitního programu jejich zařazením na praxi na pracoviště v běžné firmě.

Ve sledovaném období se podařilo uzavřít pracovně právní vztah 27 uživatelům služby. 21 uživatelů služby docházelo na praxi v rámci Tranzitního programu.

Uživatelé služby nastoupili do těchto firem:

Praxe probíhala ve firmě: