Slovníček pojmů

...

AAK (alternativní a augmentativní komunikace)

Podpora dorozumění, komunikace a vyjádření svých potřeb a přání doplněním nebo nahrazením verbální řeči.

DMO

Dětská mozková obrna, dnes používané MO (mozková obrna) je neurovývojová porucha objevující v raném dětství. MO postihuje oblasti mozku starající se o hybnost těla.

Integrace

Proces začleňování člověka do společnosti a vytvoření vhodných podmínek každodenního života.

Mentální postižení

Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště porušením dovedností, projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny složky inteligence, to je poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti.

Piktogram

Grafická zjednodušená podoba předmětů, lidí, vlastností, činností a emocí.

Autismus

Je vrozená vývojová odlišnost mozku. Člověk myslí jinak než jeho vrstevníci. Autismus je individuální diagnóza, kterou sdílí jak lidé s mentálním postižením, tak i lidé s běžným nebo nadprůměrným intelektem.

Inkluze

Plné začlenění člověka do společnosti a jeho přijetí ostatními členy komunity.

IP (individuální plán)

Základ pro plánování a průběh sociální služby. Obsahuje přání a potřeby člověka, mapuje žádoucí změny v životě a popisuje také možná rizika plynoucí z jeho naplňování.

Nepříznivá sociální situace

Životní situace, kdy je člověk ohrožen vyloučením ze společnosti.

Osobní asistent

Pracovník, který dopomáhá uživateli ve věcech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby.

Zdravotní postižení

Omezení v oblasti pohybu, vnímání či komunikaci.