Náš etický kodex

je závazný pro všechny naše pracovníky a pracovnice

Etický kodex pracovníků SPOLU Olomouc 

 1. Pracovník vykonává svou práci čestně a svědomitě, ve shodě se zákony, právními předpisy a interními předpisy SPOLU Olomouc.
 2. Pracovník jedná zdvořile, zodpovědně a korektně se všemi kolegy, uživateli, partnery, dárci a dalšími subjekty, se kterými SPOLU Olomouc úzce spolupracuje bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, národnost, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání.
 3. Pracovník se vyvaruje všech činností, které vedou ke konfliktu zájmů se zájmy SPOLU Olomouc. O všech potenciálních konfliktech zájmů neprodleně uvědomí svého přímého nadřízeného.
 4. Pracovník zachovává důvěrnost a mlčenlivost o citlivých údajích, které se dozví při výkonu své práce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního poměru.
 5. Pracovník nevyužije k osobnímu prospěchu důvěrné informace získané při výkonu práce.
 6. Pracovník neuvede v omyl další zaměstnance, dárce, obdarované nebo veřejnost tím, že by činil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení, nebo by zamlčel příslušnou informaci.
 7. Pracovník sděluje veškeré informace o vnitřních záležitostech SPOLU Olomouc, o jeho záměrech a strategii médiím nebo dalším subjektům pouze po schválení ředitelkou SPOLU Olomouc.
 8. Pracovník vede veškerá jednání nestranně, slušně a bez předpojatosti či zvýhodňování plynoucího z osobních motivů.
 9. Pracovník dbá na to, aby podmínky veškerých jednání byly transparentní a srozumitelné.
 10. Pracovník ve vztahu ke spolupracovníkům vytváří dobré pracovní prostředí a jedná s ostatními s respektem a úctou.
 11. Pracovník používá otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
 12. Pracovník i mimo pracovní dobu a pracovní prostředí vystupuje tak, aby nepoškodil pověst a dobré jméno SPOLU Olomouc.
 13. Pracovník dbá o prohlubování a zvyšování své kvalifikace a spolu se svými schopnostmi a pracovním potenciálem jí plně využívá v zájmu SPOLU Olomouc.
 14. Pracovník má právo, aby mu organizace zajistila podmínky pro kvalitní práci, zejména podmínky pro kontinuální vzdělávání a dostatečnou supervizi.
 15. Pracovník jedná jako člen týmu. Předává kolegům všechny důležité informace, využívá jejich odbornost a respektuje rozdíly v názorech v rámci týmu. Pracovník konzultuje sporné případy se svým odborným nadřízeným.
 16. Pracovník má právo přiměřeným způsobem chránit: sám sebe (přiměřená sebeobrana vůči fyzické agresi; odmítnutí úkolu, který považuje za nebezpečný); své soukromí (neposkytovat své telefonní číslo, mailovou adresu, přátelství na sociálních sítích; odmítnout fotografování pro soukromé účely uživatele, apod.).
 17. Pracovník aktivně vystupuje proti stigmatizaci uživatelů služeb SPOLU Olomouc. O uživatelích informuje vždy pravdivě a s respektem k jejich lidské důstojnosti. Informuje veřejnost o lidských právech osob se znevýhodněním/postižením.

Dodatek Etického kodexu pracovníka SPOLU Olomouc pro pracovníky v přímé péči

Tento Dodatek je závazný pro pracovníka/pracovnici v přímé péči (sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách) SPOLU Olomouc (dále jen pracovníka), a reaguje na specifika práce s lidmi se znevýhodněním/postižením. [1]

 1. Pracovník respektuje právo uživatelů služeb SPOLU Olomouc (dále jen uživatel) účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
 2. Pracovník pomáhá uživateli chápat, znát a naplňovat jeho lidská práva.
 3. Pracovník vychází při plánování a poskytování služby z individuálních přání a potřeb uživatele. 
 4. Pracovník usiluje o maximální možnou míru zapojení uživatele do běžného života společnosti. Pracovník posiluje vědomí uživatele, že není závislý na službě a pracovnících služby.
 5. Pracovník podporuje uživatele v osobním růstu.
 6. Pracovník poskytuje služby v prostředí přirozeném pro uživatele.
 7. Pracovník dbá o to, aby byl uživatel informován o veškerých sociálních dávkách a jiných možných finančních příjmech, které se k jeho situaci vztahují.
 8. Pracovník jedná tak, aby posiloval vlastní odpovědnost uživatele.
 9. Pracovník přistupuje k uživateli partnersky a s respektem.
 10. Pracovník uznává, že uživatel má právo podstoupit riziko a pomáhá mu rozeznat a zvládnout možná nebo aktuální nebezpečí pro něj nebo pro ostatní.
 11. Pracovník se vyvaruje manipulace s uživatelem. 
 12. V případech, kdy uživatel ohrožuje sebe či další osoby, může pracovník jednat proti přání uživatele. Vzniku takových situací se pracovník snaží předcházet
 13. Pracovník respektuje právo uživatele na soukromí. Bez jeho svolení nevstupuje do jeho soukromého prostoru. Rozhovory s uživatelem plánuje tak, aby chránil důvěrnost jeho sdělení.
 14. Pracovník rozeznává a odpovědně užívá moc, jež plyne z jeho postavení pracovníka.
 15. Pracovník nezneužívá svého postavení při případných obchodních vztazích s uživatelem (půjčky, prodej a nákup, obchodní partnerství).
 16. Pracovník nenavazuje blízký osobní kontakt s uživatelem (objetí, chycení za ramena), a to s ohledem na společenské normy a věk uživatele.
 17. Pracovník nenavazuje erotické ani sexuální vztahy s uživatelem.
 18. Pracovník nevstupuje do opatrovnického vztahu s uživatelem.

[1] Při sestavení tohoto kodexu byly využity tyto dokumenty: