"Práce je tu dost"

01.08.2006

Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ). Osvětovou kampaň realizovala APZ v období srpen 2006 až srpen 2007. Cílem je prostřednictvím osvětové kampaně "Práce je tu dost ..." zvýšit zaměstnanost lidí se zdravotním postižením a Rómů a zmírnit diskriminační tendence v oblasti zaměstnávání.

  • Po dobu projektu se podařilo zaměstnat 41 lidí se zdravotním postižením a 34 osob hlásících se k romské menšině.
  • Oslovením více než 4 000 zaměstnavatelů došlo ke zlepšení informovanosti o možnostech zaměstnávání cílových skupin.

 Někteří zaměstnavatelé sami reagují nabídkami práce, které by mohly být vhodné pro cílové skupiny. Jiní jsou zase ochotnější naslouchat poptávce ze strany naší organizace a již se tolik nebrání při přijetí našich klientů do zaměstnání. Dle výsledku z dotazníkového šetření provedeného na vzorku 100 respondentů zmírnila kampaň předsudky veřejnosti na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výsledky dotazníků a pozitivní hodnocení osvětové kampaně nejen ze strany dotazovaných poukázaly na to, že je dobře, že se o dané věci hovoří a mediálně se prosazuje.

V rámci kampaně byly vyrobeny a šířeny hrané spoty, mluvené spoty a letáky, které zůstávají účinným antidiskriminačním nástrojem i po ukončení kampaně. 

Hrané spoty

2 TV spoty byly vytvořeny jako hlavní součást kampaně, určené pro oslovení široké veřejnosti, případných spoluzaměstnanců či zaměstnavatelů. Spoty vysílala během března a dubna 2007 TV Morava v době ranního a podvečerního regionálního zpravodajství na TV PRIMA. Každý spot byl vysílán celkem 14x. Z celkem 635 000 obyvatel OKL sleduje zpravodajství na TV Morava pravidelně 48 % obyvatel a 12 % obyvatel nepravidelně.

Z ankety vyplynulo, že televize byla největším mediálním prvkem kampaně a jako zdroj informací jej zaškrtla většina dotazovaných.

Spoty vysílala kina Olomouckého kraje (Uničov, Přerov, Prostějov, Jeseník, Šumperk, Metropol Olomouc, CineStar Olomouc (7 kinosálů). V době vysílání našich spotů navštívilo kina celkem 72 802 diváků.

Mluvené spoty

Byly vyrobeny 4 rozhlasové spoty, které byly vysílány během března a dubna 2007 ve 3 rádiích: Rádio Apollo, Fajn rádio Hity, Rádio Apollo Valašsko. Dle statistik MMS byla poslechovost rádií v době vysílání spotů 496 tisíc posluchačů plus bonusové rádio Apollo Valašsko, které své statistiky nemá.

Letáky

Vytvořili jsme několik druhů letáků, které vycházely textově i graficky z již vytvořených TV spotů. Osvětové letáky zaměřené na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Romů byly rozděleny do skupin podle jejich určení:

  • Letáky určené pro zaměstnavatele v Olomouckém kraji byly osobně doručeny 80 zaměstnavatelům, dalších 3 736 bylo odesláno poštou a 372 elektronickou poštou, celkem tedy 4 188 oslovených zaměstnavatelů.
  • Letáky určené do městské hromadné dopravy v Olomouci byly umístěny ve většině vozů MHD Olomouc v období 5.3.07 - 29.4.07, 14.5.07 - 1.7.07. Dopravní podnik města Olomouce přepraví denně 68 000 cestujících.
  • Letáky určené do regionálního tisku byly otištěny formou inzerce. Ve výtisku Olomoucký den celkem 4x, 2x leták na podporu zaměstnávání Romů a 2x leták na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Celkem tedy v nákladu 181,2 tisíc výtisků. Letáky byly umístěny také ve výtisku Olomoucký kraj, rovněž formou inzerce, každý leták 1x, tedy náklad celkem 511,4 tisíc výtisků.
  • Letáky určené pro osoby se zdravotním postižením a Romy jsou k dispozici na úřadu práce, v naší organizaci a partnerských organizacích Olomouckého kraje.

Konference

25. 10. 2006 - Tiskové konference k zahájení projektu, kavárna Betánie v Olomouci.
27. 02. 2007 - Tisková konference před zahájením kampaně v médiích, kavárna Betánie v Olomouci.
29. 06. 2007 - Závěrečná konference k projektu (seznámení odborné veřejnosti s prvky kampaně, její úspěšností, s výsledky anketního dotazníkového šetření, aktuální informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Romů).Financováno z projektu Transition Facility.