Program ÚŽAS 2006 - 2008

30.06.2008

Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI). Akci realizovalo SPI v období únor 2006 až červen 2008.

KURZ AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ (ASU)

Kurz ASU realizovalo SPI v období únor 2006 až červen 2008. 

Cílem programu byl osobnostní rozvoj v oblasti sociálních a pracovních dovedností a osamostatnění a seberealizace dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kurz ASU byl realizován v rozsahu:

 • Výuka sociálních dovedností (rozvoj komunikačních dovedností, orientace ve městě, telefonování, společenské chování, téma financí, oblékání, procvičování trivia a další)
 • Dramaterapeutická cvičení (relaxace, rozvoj pohybových a senzomotorických schopností a dovedností, vnímání a reprodukce rytmu, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, výchovná dramika)
 • Oběd (nácvik společenského chování v běžném prostředí restaurací, nácvik sebeobsluhy, podpora integrace)

Program byl realizován 2x týdně 6 hodin v běžném prostředí DDM Olomouc a herny SPOLU Olomouc.

 • Celkový počet účastníků kurzu: 48
 • Celkový počet úspěšných absolventů: 43
 • Personální zabezpečení: 17 vedoucích, 62 asistentů, 5 dobrovolníků

Vedoucím a asistentům byly poskytovány skupinové supervize a dále individuální supervize dle jejich požadavků. Tento kurz nabízíme uživatelům i po ukončení akce ÚŽAS.

PODPŮRNÉ PROGRAMY

Podpůrné programy realizovalo SPI v období červenec 2006 až červen 2008.

Cílem bylo zvýšit příležitosti jejich uživatelům uplatnit se na otevřeném trhu práce, udržet si pracovní místo a samostatně se tak uplatnit v běžném životě. Uživateli byli dospělí lidé, kteří jsou znevýhodnění na otevřeném trhu práce. Jednalo se zejména o občany se zdravotním postižením, nízkou úrovní dosaženého vzdělání, mladé lidi bez praxe, občany dlouhodobě nezaměstnané a občany s kumulací více handicapů. Podpůrné programy byly realizovány v rozsahu:

Skupinový podpůrný program - "Základy práce S PC" (kurz akreditovaný MŠMT)

Cílem programu bylo vybavit uživatele dovednostmi obsluhy PC. Program byl určen lidem, kteří potřebují ke svému učení větší podporu a individuální přístup, a u kterých je pravděpodobné, že tyto dovednosti využijí v budoucím zaměstnání. Program byl realizován 1x týdně 1,5 - 2 hodiny po dobu školního roku na ZŠ Nedvědova, Olomouc.

 • Celkový počet účastníků kurzu: 33
 • Celkový počet úspěšných absolventů: 26
 • Personální zabezpečení: 4 vedoucí, 15 asistentů

Skupinový podpůrný program - "Rozvoj pracovních dovedností"

Cílem programu bylo vybavit uživatele praktickými dovednostmi, které mohou být uplatněny na otevřeném trhu práce. Program byl určen k rozvoji manuální zručnosti a k získání základních pracovních dovedností. Jedná se například o trénink úklidových prací, pomocných prací v kanceláři, pomocných montážních a demontážních prací, zahradnických prací a dalších.
Program byl realizován 2x týdně 1,5 hodiny formou skupinového nácviku ve cvičné dílně Purkrabská a SPOLU Olomouc.

 • Celkový počet účastníků kurzu: 30
 • Celkový počet úspěšných absolventů: 29
 • Personální zabezpečení: 9 vedoucích, 29 asistentů, 1 dobrovolník

Individuální podpůrný program - "Rozvoj pracovních dovedností a dovedností s prací souvisejících"

 • Celkový počet účastníků kurzu: 21
 • Celkový počet úspěšných absolventů: 18
 • Personální zabezpečení: 30 asistentů
 • Vedoucím a asistentům byly poskytovány skupinové supervize a dále individuální supervize dle jejich požadavků.

Závěrečné shrnutí

Z celkového počtu 132 přihlášených účastníků v 15-ti kurzech úspěšně absolvovalo 116 účastníků. Naše dosavadní zkušenosti ukázaly, že tyto kurzy pomohly zvýšit příležitosti jejich uživatelů uplatnit se na otevřeném trhu práce a samostatně se uplatnit v běžném životě.

 • Akce ÚŽAS byla ukončena 30. 6. 2008.
 • Celkové finanční náklady akce ÚŽAS v období 2006 - 2008: 3.500.899,- Kč.

Tato akce byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a ministerstvem pro místní rozvoj.