Odlehčovací služba

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Projekt podporují: Olomoucký kraj, statutární město Olomouc

Poslání služby

Odlehčovací služba zajišťuje na přechodnou dobu péči a podporu lidem s mentálním postižením, o které je pečováno v jejich domácím prostředí, a umožní tak jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.


Cíle služby

Cílem realizovaných činností je

 • pečující osoba, která může naplňovat své vlastní potřeby a předcházet tak psychickému i fyzickému vyčerpání;
 • uživatel, který má zajištěny základní potřeby a zachován běžný způsob/průběh svého života, včetně obvyklých aktivit a zvyků;
 • uživatel, který žije v domácím prostředí a má zachován přirozený kontakt se svými blízkými.

Cílová skupina

Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let a lidé, kteří o ně trvale pečují v jejich domácím prostředí,  v ORP Olomouc.

Pracovníci služby nejsou odborníky na problematiku poruch autistického spektra a duševního onemocnění. Pokud má uživatel takovéto projevy, musí v době vstupu do služby spolupracovat s odborníkem na danou oblast.

Pracovníci služby zároveň nejsou odborníky na smyslová postižení. Službu mohou využívat lidé s kombinací mentálního a smyslového postižení v případě, kdy smyslové postižení nevyžaduje úpravu prostor a specifické komunikační dovednosti (např. vodicí čáry v objektu, Braillovo písmo, znakový jazyk apod.)..

Základní činnosti

V rámci Odlehčovací služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • podpora při zajištění chodu domácnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Úhrada za službu

Služba je poskytována za úhradu, uživatel se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného Ceníku a řídí se dle Pravidel pro úhradu za poskytnutou Odlehčovací službu. Výše úhradě se vypočítává na základě počtu skutečně odebraných hodin služby.

Další sociální služby, které poskytujeme