Pravidla poskytování Odlehčovací služby

Aktuální pro rok 2021

Pravidla hrazení finanční spoluúčasti za poskytnuté služby

Uživatel je povinen uhradit finanční spoluúčast na službě na základě Vyúčtování, které mu poskytovatel zaslal dohodnutým způsobem.

Poskytovatel vypočítává spoluúčast na základě: - Výkazu provedené práce asistenta (dále jen Výkaz) v případě terénní služby - Evidence provedené práce a účasti uživatelů (dále jen Evidence) - v případě ambulantní služby.

Poskytovatel je povinen uživatele vyzvat k úhradě finanční spoluúčasti podle bodu 1. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Uživatel se zavazuje platit finanční spoluúčast jedenkrát za kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

Uživatel může finanční spoluúčast uhradit: v hotovosti v pokladně poskytovatele nebo převodem na účet poskytovatele - bankovní spojení: č. ú.: 1806548379/0800, Česká spořitelna.

Náležitosti platby: - variabilní symbol: uživatel uvádí přidělený VS, který je uveden ve Vyúčtování - zpráva pro příjemce: spoluúčast ODLS měsíc rok.

V případě bezhotovostní platby poskytovatel na žádost uživatele vystaví uživateli Vyúčtování finanční spoluúčasti na Odlehčovací službě za kalendářní měsíc. Při platbě v hotovosti je dokladem Příjmový pokladní doklad.

Pokud uživatel nebude moci uhradit spoluúčast v termínu, může požádat vedoucí Odlehčovací služby o splátkový kalendář, a to nejpozději do termínu splatnosti dané spoluúčasti. Pokud uživatel neuhradí spoluúčast v termínu dle splátkového kalendáře, bude mu Dohoda o poskytování Odlehčovací služby s okamžitou platností vypovězena (dle Čl. VI, bodu 3. b) Dohody).

Pokud uživatel nepožádá o splátkový kalendář a spoluúčast v řádném termínu neuhradí, bude telefonicky vyzván administrativní pracovnicí SPOLU k jejímu zaplacení (= 1. upomínka).

Pokud ani po 1. upomínce spoluúčast neuhradí, odešle mu vedoucí služby doporučený dopis s výzvou k zaplacení a bude mu stanoven náhradní termín platby (= 2. upomínka). Pokud neuhradí spoluúčast ani v náhradním termínu, bude mu Dohoda o poskytování služby s okamžitou platností vypovězena (dle Čl. V, bodu 3. b) Dohody).

Přeplatky uživatele na finanční spoluúčasti za službu je poskytovatel povinen vyúčtovat do konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek v plné výši vyplatit v hotovosti nebo na účet, který uživatel určí.