Protokol o sexualitě

Ctíme právo klientů na vlastní sexualitu, intimitu a vztahy se svými vrstevníky

SPOLU Olomouc respektuje základní lidské potřeby lidí s mentálním postižením, mezi které patří i právo na vlastní sexualitu, intimitu a vztahy se svými vrstevníky. Pro oblast vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením má SPOLU Olomouc proškolené pracovníky, na které se můžete v případě potřeby obracet.


Bc. Michaela Urbášková

Pracovnice pro oblast vztahů a sexuality

mail: urbaskova(et)spoluolomouc.cz


Anna Tomášková

Pracovnice pro oblast vztahů a sexuality

mail: tomaskova(et)spoluolomouc.cz


Protokol o sexualitě SPOLU Olomouc

"Platnost Protokolu o sexualitě od 30. 10. 2018, zkrácená verze protokolu."

Postoj SPOLU Olomouc k sexualitě lidí s mentálním postižením

SPOLU Olomouc se plně hlásí k deklaraci sexuálních práv podle World Association of Sexology z roku 1999 (WAS 1999). V této deklaraci je uvedeno, že:

Sexualita je nedílnou součástí každé lidské bytosti. Její plný vývoj závisí na uspokojování základních lidských potřeb, jako jsou: touha po kontaktu, intimitě, emočním vyjádření rozkoše, něhy a lásky. Sexualita se skládá z interakcí mezi jedincem a sociálními strukturami. Plný rozvoj sexuality je nezbytný pro individuální, interpersonální i sociální blaho.

Sexuální práva považujeme za univerzální lidská práva, která jsou založena na svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí, nehledě na mentální postižení. Odkazujeme se na listinu základních lidských práv a svobod, ve které se uvádí, že:

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné."

Listina základních práv a svobod zaručuje právo na soukromí, osobní svobodu, zachování důstojnosti a cti. Respektujeme práva našich uživatelů, která jsou uvedena v deklaraci sexuálních práv. Jedná se o následující práva: 

1. Právo na sexuální svobodu - uživatel má možnost vyjádřit plně svůj vlastní sexuální potenciál s ohledem na sociokulturní zvyklosti, pravidla společenského chování, respektování práv druhých osob a platnou legislativu.

2. Právo na sexuální autonomii a bezpečnost tělesné sexuality - uživatel má právo činit autonomní rozhodnutí o vlastním sexuálním životě v kontextu vlastní a sociální etiky. Pokud má uživatel potíže činit rozhodování má právo na podporu vyjádření svého postoje v této oblasti.

3. Právo na sexuální soukromí - uživatel má právo činit individuální rozhodnutí o chování v soukromí do té míry, do které nejsou dotčena sexuální práva jiných lidí.

4. Právo na sexuální rovnost - uživatel je chráněn od všech forem diskriminace, vztahující se k sexualitě, pohlaví, sexuální orientaci, věku, rase, sociální třídě, tělesným či duševním vlastnostem.

5. Právo na sexuální rozkoš - uživatel má právo na sexuální rozkoš, včetně autoerotické. Sexuální rozkoš je součástí tělesného, psychologického, intelektuálního i duchovního blaha.

6. Právo svobodně se sexuálně sdružovat - uživatel má právo se svobodně rozhodnout, zda uzavřít sňatek, rozvést se, anebo ustavit jinou formu sexuálního společenství.

7. Právo ke svobodným a odpovědným sexuálním rozhodnutím - uživatel má právo rozhodnout se zda a kdy mít děti, rozhodnout o jejich počtu a době narození, má právo plného přístupu k metodám umožňujícím regulaci plodnosti. V oblasti rozhodování a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí má právo na informace, odbornou podporu, poradenství a využívání odpovídajících sociálních služeb.

8. Právo na sexuální informace - uživatel má právo obdržet sexuální informace založené na vědeckých základech, které jsou podávány bez předsudků a výhrůžek. Má právo na poučení o sexualitě, které odpovídá jeho úrovni chápání a jeho sociálním možnostem. Má právo na seriózní a důkladné zodpovězení všech svých otázek ohledně sexuality.

9. Právo na důkladné sexuální poučení - uživatel má právo na sexuální výchovu, která je celoživotní proces, probíhající od narození všemi životními cykly.

10. Právo na sexuální zdravotní péči - uživatel má právo na podporu v řešení otázek sexuální a zdravotní péče, prevence a léčby všech sexuálních starostí, problémů a poruch.


K řešení sexuálních otázek týkajících se poskytovaných služeb a případných problémů jsou ve SPOLU Olomouc pověřeni výše uvedení pracovníci pro oblast vztahů a sexuality, kteří zajišťují jejich řešení, prevenci případných problémů a osvětu či školení na pracovišti. Pověření pracovníci jsou povinni se v této problematice kontinuálně vzdělávat. SPOLU Olomouc je členem Unie sexuálních důvěrníků, která funguje pod organizací  Nebuď na nule, z.s.

V případě konkrétní zakázky ze strany uživatele, která by vyžadovala pravidelné schůzky a praktickou dopomoc ze strany odborného pracovníka SPOLU Olomouc (dopomoc uživateli  při správném nasazování kondomu, nácvik masturbace atd.) - tedy situace, při kterých by byl odborný pracovník SPOLU Olomouc s uživatelem  v pravidelném intimním kontaktu, bude uživateli doporučen odborník (sexuolog, sexuální asistent/ka, gynekolog, urolog, venerolog, psycholog aj.), který poskytne adekvátní řešení jeho zakázky.

V případě podezření ze sexuálního zneužívání nebo porušování ostatních práv uživatele se pracovníci SPOLU Olomouc chovají v souladu s platnými vnitřními předpisy SPOLU Olomouc a platným legislativním řádem ČR.