Sociální rehabilitace / SR

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Projekt finančně podporují: Olomoucký kraj a statutární město Olomouc.

Poslání služby

Sociální rehabilitace podporuje lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíle služby

Člověk se zdravotním postižením

 • posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost;
 • rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost;
 • získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem.

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 až 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu;
 • mladí lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří navštěvují základní školu, základní školu speciální, praktickou školu nebo střední školu na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce.

Základní činnosti

V rámci Sociální rehabilitace jsou poskytovány základní činnosti dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností;
 • podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění;
 • podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě;
 • podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti;
 • podpora při získání / udržení pracovního místa.

Úhrada za službu

Základní činnosti služby jsou poskytovány bezplatně.

Financování

Sociální rehabilitace je v roce 2024 financována z těchto zdrojů

 • Podprogram č. 1 - účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Program Sociální služby v Olomouci v roce 2024
 • Finanční dary
 • Další vlastní zdroje 

Další sociální služby, které poskytujeme