Zakládací listina SPOLU Olomouc, z.ú.

Schválena valnou hromadou SPOLU Olomouc, z.s., dne 18. 10. 2018

Čl. 1 Název ústavu 

1) Název ústavu zní: SPOLU Olomouc, z.ú. 

Čl. 2 Sídlo ústavu

1) Sídlem ústavu je: Olomouc. 

Čl. 3 Zakladatel ústavu

1) Zakladatelem ústavu je Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová, narozená 3. 2. 1957, bytem Olomouc, Olomouc, Biskupské nám. č.p. 841/2, PSČ 779 00, která se považuje za zakladatele jediného. Zakladatel je povinen složit k rukám správce vkladu před zápisem změny právní formy ve veřejném rejstříku peněžitý vklad ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká). Správcem vkladu je Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová, nar. 3. 2. 1957, bytem Olomouc, Olomouc, Biskupské nám. č.p. 841/2, PSČ 779 00.

2) Pozice zakladatele byla ustavena pro uskutečnění změny právní formy spolku SPOLU Olomouc, z.s., se sídlem Olomouc, Dolní náměstí č.p. 27/38, PSČ 779 00, IČ 63729113, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3141. Tímto se zakladatel po ukončení změny právní formy vzdává dalšího zakladatelského právního jednání vůči ústavu.

3) Práva zakladatele nabude správní rada, která je oprávněna jednat ve všech záležitostech připadajících dle zákona zakladateli.

Čl. 4 Účel ústavu, předmět činnosti

1) Účelem a předmětem činnosti je podpora a naplňování práv, potřeb a zájmů lidí s mentálním, případně s kombinovaným postižením a podpora jejich začlenění do běžného života.

Čl. 5 Hlavní činnost ústavu

1) Poskytování sociálních služeb.

2) Pořádání pobytových akcí nebo jiných volnočasových aktivit pro lidi s mentálním, případně s kombinovaným postižením a pro pečující osoby.

3) Pořádání fundraisingových benefičních a kulturních akcí, veřejných sbírek a dalších akcí na podporu vlastní činnosti.

4) Vzdělávací, osvětová a propagační činnost, poradenství.

5) Spolupráce s dotčenými samosprávnými orgány při tvorbě, realizaci a monitorování komunitních plánů sociálních služeb a plánů vytváření rovných příležitostí pro lidi s mentálním, případně s kombinovaným postižením.  

Čl. 6 Vedlejší činnost ústavu, předmět podnikání

 1) Ústav může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

2) Předmětem podnikání ústavu je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3) K vykonávání vedlejší činnosti může ústav založit jinou právnickou osobu. 

Čl. 7 Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou:

1) správní rada

2) ředitel

3) revizor

Čl. 8 Správní rada

1) Správní rada je sedmičlenný orgán, který dbá na zachování účelu, pro který byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem. Dohlíží na výkon působnosti ředitele.

2) Správní rada schvaluje:

a) rozpočet ústavu,

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku,

c) výroční zprávu,

d) strategický plán,

e) organizační řád ústavu,

f) auditora,

g) revizora,

h) rozdělení hospodářského výsledku (na návrh ředitele) do 100.000,- Kč.

3) Správní rada rozhoduje o:  

        a) zrušení ústavu za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a touto                  zakládací listinou,

       b) jmenování a odvolání ředitele, stanovení jeho mzdy a o dalších právních jednáních             ústavu vůči řediteli,

      c) rozdělení hospodářského výsledku nad 100.000,- Kč (na základě doporučení                    ředitele),

      d) odměňování členů správní rady, revizora a ředitele v závislosti na hospodářském               výsledku ústavu,

      e) změnách zakládací listiny ústavu,

      f) vydání organizačního řádu a jeho změnách,

      g) zahájení a ukončení vedlejší činnosti ústavu,

      h) změně sídla ústavu a to po předchozím vyjádření ředitele.

4) Předchozí souhlas správní rady je vyžadován pouze k právnímu jednání, jímž ústav:

a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,

b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,

c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo

d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.

5) Vydání souhlasu nebo nesouhlasu s jednáním dle odstavce 4 je správní rada povinna učinit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy je k tomu vyzvána ředitelem.

6) Jednomyslné stanovisko správní rady je potřeba k:

a) rozhodnutí o zrušení ústavu,

b) rozhodnutí o schválení organizačního řádu a jeho změnám,

c) schválení rozpočtu ústavu,

d) rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku. Ve zbylých případech se správní rada usnáší prostou většinou.

7)  Správní rada ve spolupráci s ředitelem stanovuje strategii organizace.

8) Členy správní rady volí správní rada. Funkční období člena správní rady je pětileté. Funkci může člen vykonávat dvě po sobě jdoucí období.

9) Členství ve správní radě vzniká zvolením a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením z funkce, úmrtím nebo odvoláním.

10) Členové správní rady se řídí náplní činnosti, která je součástí organizačního řádu

11) Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady.

10) Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíše zapisovatel a předseda. Zápis je zaslán členům správní rady, řediteli a revizorovi.

11) V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové správní rady volí ze svého středu. Předseda svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou a ostatními orgány ústavu.

12) Předseda správní rady nebo jiný člen pověřený správní radou podepisuje dokumenty související se zajištěním výkonu funkce ředitele.

13) Prvními členy správní rady jsou:

  • Helena Kapounková, narozena dne 1. 9. 1958, bytem Olomouc, Nová Ulice, Mozartova č.p. 762/5, PSČ 779 00,
  • Anna Tomášková, narozena dne 27. 8. 1987, bytem Olomouc, Nové Sady, Krakovská č.p. 378/8, PSČ 779 00,
  • Mgr. Daniela Maštalířová, DiS., narozena dne 18. 5. 1983, bytem Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce č.p. 871/50, PSČ 779 00,
  • Hana Nepejchalová, narozena dne 5.1.1965, bytem Olomouc, Nová Ulice, I. P. Pavlova č.p. 858/65, PSČ 779 00,
  • Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová, narozena dne 3. 2. 1957, bytem Olomouc, Biskupské nám. 841/2, PSČ 779 00.

14) Prvním předsedou správní rady je:

  • Mgr. Daniela Maštalířová, DiS., narozena dne 18. 5. 1983, bytem Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce č.p. 871/50, PSČ 779 00.

Čl. 9 Ředitel ústavu

1) Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně.

2) Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen, řádné vedení jeho účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených, minimálně dvakrát do roka informovat o stavu činnosti ústavu správní radu a revizora a plnit další povinnosti stanovené touto zakládací listinou. Za splnění těchto povinností je ředitel odpovědný správní radě.

3) Ředitel spolupracuje se správní radou na stanovení strategie organizace. Ředitel koordinuje proces strategického plánování.

4) Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zdržet se veškerého jednání, které by ústavu mohlo způsobit škodu. V případě pochybností, že ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat správní radě, že s péčí řádného hospodáře jednal.

5) Ředitel se dále řídí náplní činnost, která je součástí pracovní smlouvy.

6) Ve vztahu k zaměstnancům ústavu je ředitel vedoucím zaměstnancem ústavu dle zákoníku práce. Řídí zaměstnance ústavu, s nimiž uzavírá pracovní smlouvy, a to v souladu s interními předpisy ústavu, které dle aktuální potřeby vydává, popř. v souladu s organizačním řádem.

7) Ředitele volí a odvolává správní rada.

8) Funkce ředitele není slučitelná s funkcí člena správní rady a revizora.

9) Ředitel má právo účastnit se jednání správní rady a prezentovat na nich svá stanoviska. Ředitel je povinen účastnit se zasedání správní rady, pokud je k tomuto správní radou vyzván.

10) Ředitel může podat podnět ke svolání zasedání správní rady.

11) Ředitel je povinen informovat správní radu o přijetí a propouštění zaměstnanců ústavu, kteří vykonávají práci pro ústav v hlavním pracovním poměru.

12) Ředitel je oprávněn udělit plnou moc předsedovi správní rady, aby místo něho zastupoval ústav.

13) Prvním ředitelem je Mgr. Jana Ochotová, narozena dne 27. 8. 1979, bytem Olomouc, Lazce, Na Letné č.p. 447/37, PSČ 779 00.

Čl. 10 Revizor

1) Revizor je kontrolní a revizní orgán ústavu.

2) Revizor zejména:

a) dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají působnost podle zákona a v souladu se zakládací listinou,

b) kontroluje hospodaření, vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrky,

c) účastní se inventarizace,

d) vyjadřuje se k výroční zprávě,

e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a řediteli písemnou zprávu o své kontrolní činnosti.

3) Revizor je povinen:

a) upozornit ředitele a správní radu na veškeré porušení zákonů, zakládací listiny nebo organizačního řádu, pokud byl vydán, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky, v činnosti ústavu.

b) účastnit se zasedání správní rady, pokud je k tomuto správní radou vyzván.

4) Revizor je oprávněn:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů či dokumentů a kontrolovat v nich obsažené údaje,

b) účastnit se zasedání správní rady,

c) svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy ústavu,

d) spolu s upozorněním podle Čl. 10, bod 3), písm. a) této zakládací listiny je revizor oprávněn stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke sjednání nápravy zjištěných pochybností.

5) Revizora volí správní rada. Funkční období revizora je osmileté. Funkci může revizor vykonávat dvě po sobě jdoucí období.

6) Funkční období revizora vzniká zvolením a zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, úmrtím nebo odstoupením.

7) Funkce revizora není slučitelná s funkcí člena správní rady, ředitele a zaměstnance.

8) Revizor provádí kontrolu pravidelně jedenkrát ročně. Revizor může provádět mimořádnou kontrolu, zpravidla pro řešení naléhavých otázek, pokud dá revizorovi podnět ředitel nebo kterýkoliv z členů správní rady.

9) Z každého kontroly pořídí revizor zápis, který podepíše. Zápis je zaslán řediteli a správní radě.

10) Revizorovi náleží za výkon funkce odměna v závislosti na hospodářském výsledku ústavu, rozhodne-li tak správní rada.

11) Prvním revizorem je Lucie Klapuchová, narozena dne 24. 2. 1978, bytem Olomouc, Nová ulice, Stiborova č.p. 883/1, PSČ 779 00.

Čl. 11 Organizační řád

 1) Správní rada může rozhodnout o vydání organizačního řádu ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti. 

Čl. 12 Hospodaření ústavu

1) Hospodaření ústavu se řídí obecně závaznými předpisy a rozhodnutími orgánů ústavu.

2) Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3) Ústav se nesmí bez předchozího souhlasu správní rady účastnit na podnikání jiných osob.

4) Ústav nesmí poskytnout zálohu, zápůjčku, úvěr nebo zajištění dluhu žádnému svému členu správní rady, svému řediteli a osobám jim blízkým.

5) Ústav se nesmí podílet na majetkové podpoře politických stran a politických hnutí. 

Čl. 13 Účetnictví a výroční zpráva

1) Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti, s provozem vedlejší činnosti a spojené se správou ústavu.

2) Ústav vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu, jejímž hlavním účelem je informovat veřejnost o jeho činnosti a hospodaření. Výroční zprávu schvaluje správní rada, přičemž její vyhotovení a zveřejnění uložením do sbírky listin musí být proveden nejpozději do šesti měsíců od konce účetního období. Za vyhotovení výroční zprávy a její předání správní radě odpovídá ředitel. 

Čl. 14 Zrušení a likvidace ústavu

1) Ústav se zrušuje:

a) právním jednáním ústavu (rozhodnutím o zrušení ústavu),

b) rozhodnutím orgánu veřejné moci a

c) z dalších důvodů stanovených zákonem.

2) O dobrovolném zrušení ústavu rozhoduje správní rada. Správní rada rozhodne, ke kterému dni se ústav zrušuje a zda se ústav zrušuje s likvidací či bez ní. Likvidace se neprovede, pokud se jedná o přeměnu ústavu rozdělením, změnou právní formy či fúzi, tj. sloučením a splynutím.

3) Rozhodne-li správní rada o zrušení ústavu s likvidací, jmenuje likvidátora.

4) Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého jmenování. Za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako statutární orgán.

5) Likvidátor zajistí provedení zápisu vstupu ústavu do likvidace do veřejného rejstříku a současně oznámí vstup ústavu do likvidace všem známým věřitelům a zveřejní bez zbytečného odkladu vstup ústavu do likvidace.

6) Likvidátor provádí likvidaci ústavu v souladu se zákonem.

7) Likvidační zůstatek bude v celé výši použit pro veřejně prospěšné účely ve prospěch lidí s mentálním postižením. Toto neplatí, pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejných rozpočtů. V tomto případě se likvidátor řídí pokyny příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval.

8) Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení

 1) Tato zakládací listina se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tato zakládací listina byla schválena rozhodnutím zakladatele SPOLU Olomouc, z.ú. dne 14. listopadu 2023.