Osobní asistence 

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Projekt finančně podporují: Olomoucký kraj a statutární město Olomouc.

Poslání služby

Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením (včetně PAS) z ORP Olomouc za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.

Cíle služby

Uživatel služby Osobní asistence:

 • dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, jde do knihovny, jde na kafe, zahraje si společenské hry ...);
 • je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov ...);
 • uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si ...);
 • získává nové zážitky a zkušenosti.

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (včetně PAS) ve věku od 3 do 80 let.

Základní činnosti

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití;
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při použití WC;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při přípravě jídle a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí;
 • nákupy a běžné pochůzky;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob;
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Úhrady za službu

Služba je poskytovaná za úhradu - uživatel se na službě finančně podílí. 

Cena za službu je účtována dle platného Ceníku a řídí se dle Pravidel pro úhradu za poskytnuté služby Osobní asistence.

Finanční spoluúčast uživatele na službě se vypočítává na základě počtu skutečně odebraných hodin služby.

Financování

Osobní asistence je v roce 2024 financována z těchto zdrojů

 • Podprogram č. 1: účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Program Sociální služby v Olomouci v roce 2024
 • Platby uživatelů služby
 • Finanční dary a další vlastní zdroje 

Další sociální služby, které poskytujeme