Sociálně aktivizační služba (SAS)

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 66 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Projekt finančně podporují: Olomoucký kraj, statutární město Olomouc

Poslání služby

Sociálně aktivizační služba (dále i SAS) rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Cíle služby

Uživatel služby SAS

 • se lépe orientuje ve svých přáních a možnostech;
 • navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím;
 • využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb;
 • posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti);
 • zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností;
 • zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení ve společnosti;
 • udržuje, rozvíjí nebo získává další snižující závislost na druhé osobě.

Cílová skupina

Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let, primárně z Olomouckého kraje.

Pracovníci služby nejsou odborníky na problematiku poruch autistického spektra a duševního onemocnění. Pokud má uživatel takovéto projevy, musí v době vstupu do služby spolupracovat s odborníkem na danou oblast.

Pracovníci služby zároveň nejsou odborníky na smyslová postižení. Službu mohou využívat lidé s kombinací mentálního a smyslového postižení v případě, kdy smyslové postižení nevyžaduje úpravu prostor a specifické komunikační dovednosti (např. vodicí čáry v objektu, Braillovo písmo, znakový jazyk apod.)..

Základní činnosti

V rámci SAS jsou poskytovány základní činnosti dle § 66 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • základní sociální poradenství.

Náplň a forma poskytování služby vychází z Individuálního plánu každého uživatele.

Úhrada za službu

Služba je službou sociální prevence, základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

Za úhradu jsou uživateli poskytovány tzv. fakultativní služby, a to v případě řešení nouzové či havarijní situace, kdy pracovník v přímé péči musí poskytnout uživateli podporu mimo předem sjednaný časový rámec služby a nad rámec základních činností (např. v situaci, kdy pro uživatele po skončení služby nepřijde smluvená osoba, pracovník musí s uživatelem setrvat do doby vyřešení situace a poskytovat mu podporu v úkonech péče o vlastní osobu), cena uvedena v Ceníku.

Uživatel si dále hradí vlastní náklady spojené s poskytování služby, např. vstupné na vybranou aktivitu, cestovné, stravu.

Financování

SAS je v roce 2024 financována z těchto zdrojů

 • Podprogram č. 1 - účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

           Finanční dary
            Další vlastní zdroje

 • Program Sociální služby v Olomouci v roce 2024

Další sociální služby, které poskytujeme